Motivational speaker Jahan Kalantar striking a superhero pose